Kliknij i pobierz wersję PDF

I. Postanowienia ogólne i definicje
1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej sklepu internetowego DELHAN.PL.
1.2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Administrator – DELHAN SP. Z O.O. z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 5, NIP: 697-238-27-42, prowadzący sklep internetowy DELHAN.PL,
Karta Podarunkowa (Voucher) – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego zakupu w sklepie internetowym DELHAN.PL,
Karta zastępcza – karta z unikatowym kodem identyfikacyjnym wygenerowanym w związku ze zgłoszeniem zastrzeżenia Karty Podarunkowej,
Kod identyfikacyjny – unikatowy ciąg 11 cyfr uwidoczniony na Karcie Podarunkowej wygenerowany przez Administratora i zarejestrowany w jego systemie informatycznym,
Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Administratorowi środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej,
Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej nabycie lub została jej ona przekazana przez Nabywcę,
Regulamin – niniejszy regulamin przedpłaconej Karty Podarunkowej sklepu internetowego DELHAN.PL,
Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym DELHAN.PL.

II. Warunki ogólne
2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe na stronie internetowej www.delhan.pl/voucher.
2.2. Administrator zobowiązuje się do przekazania Nabywcy nabytej Karty Podarunkowej, a następnie do przyjęcia płatności realizowanej przy pomocy Karty Podarunkowej w sklepie internetowym DELHAN.PL. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi

środków pieniężnych w kwocie równej wysokości Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w terminie jej ważności.
2.3. Karta Podarunkowa może zostać przesłana Nabywcy przez Administratora w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy tradycyjnej (papierowej), Karta Podarunkowa przesyłana jest na wskazany przez Nabywcę adres dostawy. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca. W przypadku wyboru przez nabywcę formy elektronicznej, Karta Podarunkowa przesyłana jest na podany przez Nabywcę adres e-mail. W obu przypadkach, Posiadacz Karty Podarunkowej może korzystać z niej natychmiast po jej otrzymaniu.
2.4. Karta Podarunkowa opłacana jest przelewem (szybki przelew, PayU) lub za pomocą karty płatniczej, bądź innych dostępnych metod płatności z wykluczeniem płatności pobraniowych. Karta Podarunkowa dostępna jest w trzech wariantach kwotowych 100zł, 200zł oraz 500zł. Nabywca otrzymuje fakturę wraz z Kartą Podarunkową.
2.5. Karta Podarunkowa jest na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

III. Użytkowanie Karty Podarunkowej
3.1. Posiadacz Karty Podarunkowej może posługiwać się nią w celu zapłaty za Towary wyłącznie w sklepie internetowym DELHAN.PL. Posiadacz może skorzystać z Karty Podarunkowej tylko w trakcie procesu składania zamówienia w sklepie internetowym DELHAN.PL, podając Kod identyfikacyjny Karty Podarunkowej w odpowiednim polu (kod rabatowy) w koszyku swojego zamówienia. Po wpisaniu Kodu identyfikacyjnego Karty Podarunkowej w koszyku zamówienia wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość Karty Podarunkowej.
3.2. Z Karty Podarunkowej można skorzystać tylko w przypadku, gdy wartość nabywanych Towarów w zamówieniu jest większa niż kwota Karty Podarunkowej. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Posiadacz zobowiązany jest do dopłaty należnej różnicy za pomocą innego dopuszczalnego w sklepie internetowym DELHAN.PL sposobu płatności (karty płatniczej, przelew, PayU). Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów dostawy.
3.3. Kod identyfikacyjny Karty Podarunkowej jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko w pełnej wartości kwoty zasilenia Karty Podarunkowej. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednej Karty Podarunkowej. Saldo zasilonych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu Karty Podarunkowej Kod identyfikacyjny jest nieaktywny.
3.4. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu. Transakcje dokonywane są w złotych.
3.5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Administratorowi.
3.6. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.1.-5.4. Regulaminu.
3.7. Termin ważności każdej Karty Podarunkowej umieszczony jest w widocznym miejscu na jej przedniej stronie.
3.8. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej. Środki finansowe są zwracane bezpośrednio na rachunek bankowy Nabywcy Towaru.

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty
4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
4.2. Nabywca Karty Podarunkowej może dokonać jej zastrzeżenia w przypadku jej utraty, kradzieży lub zniszczenia.
4.3. Zastrzeżenia Karty Podarunkowej można dokonać w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres sklep@delhan.pl w tytule wpisując „ZASTRZEŻENIE KARTY PODARUNKOWEJ”. Zastrzeżenie Karty Podarunkowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej. Administrator dokonuje zablokowania zastrzeżonej Karty Podarunkowej w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w terminie 2 dni

roboczych. Po zablokowaniu Karty Podarunkowej przez Administratora nie ma możliwości dokonania transakcji z jej użyciem.
4.4. Karta zastępcza wydawana jest przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania zastrzeżenia Karty Podarunkowej przez Nabywcę. Administrator przesyła Nabywcy Kartę zastępczą w formie elektronicznej. Karta Zastępcza jest równa kwocie Karty Podarunkowej w chwili dokonania zastrzeżenia przez Administratora. Ważność Karty zastępczej upływa wraz z terminem upływu zastrzeżonej Karty Podarunkowej.
4.5. W przypadku odzyskania zastrzeżonej lub zablokowanej Karty Podarunkowej należy ją niezwłocznie trwale zniszczyć.

V. Wznowienie ważności Karty Podarunkowej
5.1. Nabywca Karty Podarunkowej może wnioskować o jej jednorazowe wznowienia w ciągu 30 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.
5.2. Nabywca może wnioskować o wznowienie Karty Podarunkowej wysyłając wniosek o wznowienie Karty Podarunkowej na adres sklep@delhan.pl w tytule wpisując
„WNIOSEK O WZNOWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ”.
5.3. Wniosek o wznowienie Karty Podarunkowej jest rozpatrywany przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty jego wpłynięcia. Nabywca otrzymuje informacje o decyzji w sprawie wznowienia Karty Podarunkowej na adres, z którego został wysłany wniosek.
5.4. Nabywca może korzystać ze wznowionej Karty Podarunkowej przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia.

VI. Odpowiedzialność
6.1. Posiadacz Karty Podarunkowej ponosi pełną odpowiedzialność za autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej.
6.2. Posiadacz Karty Podarunkowej ponosi pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Posiadacz doprowadził do nich umyślnie lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do

skutku w wyniku rażącego zaniedbania przez Posiadacza obowiązków określonych w Regulaminie.

VII. Prawo do odstąpienia o umowy
7.1. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Karty Podarunkowej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego DELHAN.PL w zakładce VOUCHER pod adresem https://delhan.pl/reklamacje-i-zwroty/
7.2. W przypadku odstąpienia od nabycia Karty Podarunkowej w formie tradycyjnej (papierowej), Nabywca jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wraz ze zwracaną Kartą Podarunkową na adres:
DELHAN
ul. Budowlanych 5,64-100 Leszno
7.3. W przypadku odstąpienia od nabycia Karty Podarunkowej w formie tradycyjnej (papierowej), koszt jej dostawy do Nabywcy zostaje zwrócony przez Administratora, o ile zwracana Karta Podarunkowa stanowi całość złożonego przez Nabywcę zamówienia.
7.4. W przypadku odstąpienia od nabycia Karty Podarunkowej w formie elektronicznej, Nabywca jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wraz ze zwracaną Kartą Podarunkową w wersji elektronicznej lub Kodem identyfikacyjnym zwracanej Karty Podarunkowej na adres sklep@delhan.pl.
7.5. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Nabywcy.
7.6. Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej w przypadku jej wykorzystania przed upływem terminu do odstąpienia i przed dokonaniem zwrotu środków pieniężnych.

VIII. Reklamacje
7.1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą Karty Podarunkowej drogą elektroniczną na adres sklep@delhan.pl.

7.2. Reklamacja powinna zostać wysłana wraz z Kodem identyfikacyjnym Karty Podarunkowej, której ona dotyczy. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
7.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres e-mail, z którego została ona wysłana.
7.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkową stanowiącą równowartość Karty Podarunkowej w chwili zakończenia rozpatrywania reklamacji. Okres ważności nowej Karty Podarunkowej wydanej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla Karty Podarunkowej.

IX. Postanowienia końcowe
8.1. Nabycie Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że Nabywca, jak również jej Posiadacz akceptuje warunki zawarte w Regulaminie.
8.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023 roku.