DELHAN Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Chlebowa, 4/8, 61-003 Poznań, pod numerem KRS 0000912542 (REGON 389580332, NIP 6972382742, kapitał zakładowy 50.000 zł) (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Instagram, na oficjalnym profilu marki ODELO dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/odelo.pl (dalej „Fanpage”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.04.2023 i będzie trwać do dnia 30.04.2023r skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.
 4. Organizator opublikuje w formie postu na Instagramie zadanie.
 5. Fundatorem nagrody jest DELHAN Sp. z o.o.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu marki ODELO do dnia 04.05.2023 roku, a następnie za pośrednictwem firmy kurierskiej Organizator doręczy nagrodę na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres zwycięzcy.
 7. Nagrody wygrane w Konkursie zostaną doręczone zwycięzcom na podany przez nich w formularzu zgłoszeniowym adres.
 8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem konkursu bądź  regulaminem Instagrama, a w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej,

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram,

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich,

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie konta na portalu Instagram zarejestrowanego na podstawie własnych i autentycznych danych osobowych Uczestnika,

b) napisanie kreatywnego przepisu w komentarzu, oznaczenie znajomego, udostępnienie posta z oznaczeniem profilu @odelo.pl w relacji na instagramie i zaobserwowanie profilu @odelo.pl na instagramie w czasie trwania Konkursu.

 1. W przypadku wygrania nagrody, zwycięzca dodatkowo zobowiązany jest do prawidłowego (kompletne i czytelne) wypełnienia formularza zgłoszeniowego dołączonego do niniejszego Regulaminu I przesłanie go na maila: jakub.heinze@delhan.pl
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera czytelnie wpisane następujące informacje:

a) dane osobowe Uczestnika Konkursu: Imię, Nazwisko oraz adres, pod który Organizator ma dostarczyć nagrodę,

b) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu kreatywnego przepisu w komentarzu, oznaczenie znajomego, udostępnienie posta z oznaczeniem profilu @odelo.pl w relacji na instagramie i zaobserwowanie profilu @odelo.pl na instagramie
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
 4. Najciekawszy, najlepszy, najkreatywniejszy przepis konkursowy zostanie wybrany przez 3 osobową Komisję.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

18.       Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Komisja konkursowa

 1. Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa składająca się z Pracowników Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem wszystkich zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

Nagroda

 • Nagrodą w Konkursie jest patelnia do naleśników ODELO Jelly Greblon 26cm.
 • Jednemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda.
 • Nagroda w Konkursie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 • O wygranej nagrodzie Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni  na Fanpage’u, a o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.
 • Zwycięzca Konkursu w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości prywatnej o wygranej jest zobowiązany wysłać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres: jakub.heinze@delhan.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nieprzesłania przez zwycięzcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym powyżej, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi.
 • Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 • Zwycięzca, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody.
 • W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie ubruttowiona i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody oraz z wartości należnego podatku zryczałtowanego (stanowiącego ok. 11,11% wartości przyznanych nagród). Uczestnicy przystępując do Konkursu automatycznie wyrażają w takim przypadku zgodę na potrącenie przez Organizatora Konkursu z wartości nagrody tejże kwoty podatku zryczałtowanego celem odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.

Reklamacje

29.       Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: jakub.heinze@delhan.pl

30.       Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie w tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs ODELOVE naleśniki”

 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 • Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: jakub.heinze@delhan.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie https://www.instagram.com/odelo.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów

Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 • Do regulaminu załączono: załącznik nr 1 – wzór formularza zgłoszeniowego.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.instagram.com/odelo.pl
 • Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się  z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „ODELOVE naleśniki”

link do pobrania załącznika: https://delhan.pl/wp-content/uploads/2023/04/Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-Konkursu-„-ODELOVE-nalesniki.pdf

lub