DELHAN Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Chlebowa, 4/8, 61-003 Poznań, pod numerem KRS 0000912542 (REGON 389580332, NIP 6972382742, kapitał zakładowy 50.000 zł) (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Facebook, na oficjalnym profilu marki ODELO dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/odelopl (dalej „Fanpage”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.06.2023r. i będzie trwać do dnia 09.07.2023r skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.
 4. Organizator opublikuje w formie postu na Facebook zadanie.
 5. Fundatorem nagrody jest DELHAN Sp. z o.o.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu marki ODELO do dnia 14.07.2023 roku.
 7. Nagrody wygrane w Konkursie zostaną doręczone zwycięzcom na podany przez nich w formularzu zgłoszeniowym adres.
 8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem konkursu bądź  regulaminem Facebook’a, a w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej,

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook’a,

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook’a kont/profili osób trzecich,

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

Warunki uczestnictwa

10.       Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria:

– pełnoletniość w rozumieniu prawa polskiego;

– pełna zdolność do czynności prawnych;

– status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

– posiadanie warunków technicznych umożliwiających udział w Konkursie tj. posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook oraz urządzenia z dostępem do Internetu pozwalającego na korzystanie z funkcjonalności portalu Facebook;

– posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja,

b) Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

– akceptuje treść Regulaminu;

– zwalnia w pełni Facebook z odpowiedzialności;

– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

– spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem pkt. 10

c) W drodze wyjątku, możliwe jest uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w Konkursie prawnego opiekuna takiej osoby,

11. W przypadku wygrania nagrody, zwycięzca dodatkowo zobowiązany jest do prawidłowego (kompletne i czytelne) wypełnienia formularza zgłoszeniowego dołączonego do niniejszego Regulaminu I przesłanie go na maila: jakub.heinze@delhan.pl

12.       Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera czytelnie wpisane następujące informacje:

a) dane osobowe Uczestnika Konkursu: Imię, Nazwisko oraz adres, pod który Organizator ma dostarczyć nagrodę,

b) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na skomentowania zdjęcia konkursowego wiadomością o treści #historiesmaku_odelo w czasie trwania Konkursu. Następnie odpowiedzenie na wiadomość prywatną na Facebook’u od bota. Wówczas uczestnik konkursu będzie przeprowadzony przez pytania od naszej marki i poproszony o napisanie historii z użyciem jednego z dwóch produktów konkursowych marki ODELO.
  • Każdy uczestnik może zgłosić kilka propozycji odpowiedzi, każdy komentarz konkursowy może być dodany z odstępem czasowym wynoszącym 24 godziny. Jest to spowodowane działaniem bota konkursowego.
   • W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców. Jednemu zwycięzcy przysługuje jedna nagroda.
 2. Najciekawsza historia z bohaterem konkursu zostanie wybrana przez 3 osobową Komisję.
 3. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

18.    Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Komisja konkursowa

 1. Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa składająca się z Pracowników Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem wszystkich zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

Nagroda

 • Nagrodami w Konkursie są: kawiarka RUTTI ODELO i butelka termiczna SAWERIO 1000ml ODELO.
 • Jednemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda, którą użyje w swojej historii.
  Jeśli uczestnik opisze dwa przedmioty w jednej historii to komisja zadecyduje zgodnie z regulaminem o dyskwalifikacji w konkursie.
 • Nagroda w Konkursie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 • O wygranej nagrodzie Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni na Fanpage’u, a o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 • Zwycięzca Konkursu w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości prywatnej o wygranej jest zobowiązany wysłać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres: jakub.heinze@delhan.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nieprzesłania przez zwycięzcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym powyżej, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi.
 • Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 • Zwycięzca, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody.
 • W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie ubruttowiona i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody oraz z wartości należnego podatku zryczałtowanego (stanowiącego ok. 11,11% wartości przyznanych nagród). Uczestnicy przystępując do Konkursu automatycznie wyrażają w takim przypadku zgodę na potrącenie przez Organizatora Konkursu z wartości nagrody tejże kwoty podatku zryczałtowanego celem odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.

Reklamacje

29.       Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: jakub.heinze@delhan.pl

30.       Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie w tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs Historie smaku ODELO”.

 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

32.       Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: jakub.heinze@delhan.pl

33.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebook’u https://www.facebook.com/odelopl

34.       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów.

Postanowienia końcowe

35.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy.

36. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 • Do regulaminu załączono: załącznik nr 1 – wzór formularza zgłoszeniowego.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/odelopl

40. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „ Historie smaku ODELO”