§ 1 [Definicje]

Użyte w dalszej części niniejszego Regulaminu określenia oznaczają:

 1. Konkurs – Konkurs DELHANowska DRAPANKA;
 2. Organizator lub Organizator Konkursu – DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 5, 64‑100 Leszno, NIP 697-238-27-42, REGON 389580332, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912542;
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która uprawniona jest do udziału w Konkursie, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie;
 4. Kontrahent – podmiot, który współpracuje z Organizatorem Konkursu poprzez zakup produktów Organizatora, bez względu na formę prawną;
 5. Zdrapka Promocyjna – zadrukowana kartka papieru, na której awersie wyodrębnione jest pole gry pokryte warstwą farby ochronnej; farba ochronna uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry zadrukowanej treści bez jej zdrapania, a na rewersie znajduje się Formularz Uczestnika; wizualizacja Zdrapki Promocyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 6. Formularz Uczestnika – formularz składany w formie papierowej przez osobę przystępującą do Konkursu, zawierający dane osobowe Uczestnika, w tym co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, numer zamówienia na zakupione produkty Pakiety Promocyjne, adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 7. Pakiet Promocyjny – określony przez Organizatora Konkursu zbiór produktów lub określona wartość produktów, których zakup upoważnia do udziału w Konkursie;
 8. Nagroda – voucher o wartości 50 zł do wykorzystania we wskazanych sieciach handlowych;
 9. Nagroda Główna – voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora Konkursu.

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 2. Przyrzekającym nagrodę jest Organizatora Konkursu.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 27 lutego 2023 r. do dnia 2 kwietnia 2023 r.
 5. Organizator może odwołać Konkurs w każdym czasie informując Uczestników o planowanym odwołaniu i dacie zakończenia Konkursu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Poprzez organizację Konkursu, Organizator Konkursu nie zamierza utrudniać dostępu do rynku innym podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom Organizatora, w szczególności liczba i wolumen zakupów u innych podmiotów nie ma wpływu na udział w Konkursie oraz możliwość otrzymania Nagrody lub Nagrody Głównej.

§ 3 [Warunki udziału w Konkursie]

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem Konkursu musi spełniać jeden z poniższych warunków:
  1. Uczestnik jest Kontrahentem jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu;
  1. Uczestnik dokonuje zakupów od Organizatora w imieniu Kontrahenta jako pracownik Kontrahenta lub osoba współpracująca z Kontrahentem na jakiejkolwiek podstawie prawnej.    
 3. Jeżeli według wewnętrznych regulacji pomiędzy Uczestnikiem a Kontrahentem, do udziału w Konkursie konieczne jest uzyskanie na to zgody Kontrahenta, to Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania tej zgody we własnym zakresie, przy czym Organizator nie wymaga przedstawienia mu takiej zgody.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie przez Kontrahenta zakupu produktów, których zakup jest premiowany Nagrodą oraz wypełnienie Formularza Uczestnika przez Uczestnika.
 5. Wypełniając Formularz Uczestnika, Uczestnik dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 6. Organizator za pośrednictwem swoich pracowników dokumentuje wartość oraz ilość zamówień Pakietów Promocyjnych dokonanych przez poszczególnych Kontrahentów na podstawie własnej dokumentacji sprzedażowej (raporty sprzedażowe, faktury).
 7. Warunkiem uwzględnienia w Konkursie zamówień złożonych przez Kontrahenta jest ich zrealizowanie w czasie trwania Konkursu poprzez wystawienie faktury VAT. Zamówienia anulowane lub nie zrealizowane nie będą uwzględniane w Konkursie.
 8. Uczestnik otrzymuje Nagrodę za każdy zakupiony Pakiet Promocyjny.

§ 4 [Nagrody]

 1. Uczestnik spełniający warunki określone niniejszym Regulaminem otrzymuje Zdrapkę Promocyjną za każdy zakupiony Pakiet Promocyjny.
 2. Łączna liczba Zdrapek Promocyjnych przygotowanych na potrzeby Konkursu wynosi 6.586 (słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) sztuk, w tym 4.186 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć) sztuk Zdrapek Promocyjnych zawierających Nagrodę oraz 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) sztuk Zdrapek Promocyjnych zawierających informację o braku wygranej.
 3. Niniejszy Konkurs trwa do wyczerpania Zdrapek Promocyjnych.
 4. Zdrapka Promocyjna jest wydawana Uczestnikowi przed przedstawiciela handlowego Organizatora po dokonaniu zakupu objętego Konkursem.
 5. Na każdej Zdrapce Promocyjnej, pod ścieralną warstwą farby ochronnej na polu gry umieszczona będzie informacja o nagrodzie lub informacja „próbuj dalej”.
 6. W przypadku braku wygranej (informacja „próbuj dalej”) Uczestnik ma prawo do otrzymania kolejnej Zdrapki Promocyjnej, aż do momentu wyboru Zdrapki Promocyjnej z Nagrodą.
 7. Zdrapki Promocyjne zawierają następujące Nagrody:
  1. BON Allegro 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Allegro;
  1. BON Biedronka 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Biedronka;
  1. BON Media Expert 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Media Expert;
  1. BON Decathlon 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Decathlon;
  1. BON Empik 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Empik;
  1. BON Hebe 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Hebe;
  1. BON Apart 50 zł, który uprawnia do otrzymania nagrody w formie vouchera o wartości 50 zł do sklepu Apart.
 8. Przed odebraniem Nagrody od przedstawiciela handlowego Organizatora, Uczestnik ma prawo do zgłoszenia chęci zamiany Nagrody znajdującej się na jego Zdrapce Promocyjnej na dowolną inną Nagrodę opisaną w ust. 7.
 9. Nagrody opisane w ust. 7 nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§ 5 [Nagroda Główna]

 1. Niezależnie od Nagród opisanych w § 4, Uczestnicy rywalizują o Nagrodę Główną.
 2. Nagroda Główna przysługuje Uczestnikowi, który w trakcie trwania Konkursu zakupi od Organizatora w imieniu własnym lub Kontrahenta największą liczbę Pakietów Promocyjnych.
 3. W przypadku uzyskania zakupu równej liczby Pakietów Promocyjnych przez więcej niż jednego Uczestnika, Nagroda Główna przysługuje wszystkim Uczestnikom, który zakupili największą liczbę Pakietów Promocyjnych.
 4. Nagroda Główna nie może być wymieniona na gotówkę.

§ 6 [Wydawanie nagród]

 1. Uczestnik posiadający Zdrapkę Promocyjną z Nagrodą otrzymuje Nagrodę od Organizatora za zwrotem zwycięskiej Zdrapki Promocyjnej.
 2. Wydanie Nagrody nastąpi poprzez wysłanie Nagrody Uczestnikowi na wskazany adres korespondencyjny w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez Uczestnika zwycięskiej Zdrapki Promocyjnej Organizatorowi.
 3. Wydanie Nagrody następuje poprzez doręczenie Uczestnikowi vouchera (kodu promocyjnego) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub – na wyraźną prośbę Uczestnika – w formie SMS, na dane wskazane w Formularzu Uczestnika. Wydanie vouchera (kodu promocyjnego) następuje wraz z podaniem daty jego ważności.
 4. Uczestnik może w każdym czasie dokonać sprawdzenia terminu ważności vouchera (kodu promocyjnego) poprzez formularz zamieszczony na stronie https://multivoucher.pl/sprawdz-status-vouchera/.
 5. Po upływie terminu ważności vouchera (kodu promocyjnego) traci on ważność, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
 6. W sytuacji, w której w ramach niniejszego Konkursu Uczestnik otrzyma nagrody (Nagrody i Nagroda Główna) o wartości powyżej 200 zł:
  1. Uczestnik otrzymuje od Organizatora dodatkową kwotę pieniężną w wysokości 11,11% kwoty uzyskanych Nagród powyżej 200 zł;
  1. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej uzyskanej przez Uczestnika;
  1. kwota pieniężna, o której mowa w lit. a nie zostanie wydana Uczestnikowi, a Organizator odprowadzi ją tytułem podatku od wygranej w Konkursie do właściwego Urzędu Skarbowego;
 7. Mając na uwadze postanowienia ust. 6 Uczestnik wyraża zgodę na niewydanie mu kwoty pieniężnej opisanej w ust. 6 i dokonanie płatności podatku.

§ 7 [Obsługa klienta i postępowanie reklamacyjne]

 1. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać telefonicznie (731-046-046), mailowo (konkurs@delhan.pl) lub w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator ma prawo weryfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej, a odmowa podania informacji identyfikacyjnych umożliwia odmowę udzielenia informacji na temat Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu, w szczególności w zakresie przyznawania Nagród i Nagrody Głównej w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni od jego zakończenia na adres mailowy (konkurs@delhan.pl) lub pisemnie na adres Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres do doręczeń) oraz dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Uczestnik ma prawo do reklamacji wyłącznie w zakresie dotyczącym jego sytuacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej zgłoszenia i prześle Uczestnikowi decyzję w przedmiocie reklamacji drogą mailową (w przypadku reklamacji złożonej mailowo) lub pisemnie na wskazany adres do doręczeń.
 6. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 7. Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

§ 8 [Odpowiedzialność Organizatora]

 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody przysługującej Uczestnikowi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych i serwisów ani inne ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności prowadzi działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, prowadzi działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora które godzą w jego wizerunek.

§ 9 [Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach przeprowadzenia Konkursu jest Organizator Konkursu – DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 5, 64‑100 Leszno, NIP 697‑238‑27‑42, REGON 389580332, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912542.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy:
  1. telefonicznie: 731-046-046;
  1. mailowo: konkurs@delhan.pl;
  1. listownie: DELHAN sp. z o.o., ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Arkadiusz Szelągowski, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych związanych z organizacją Konkursu pod adresem mailowym: konkurs@delhan.pl.
 4. Dane osobowe Uczestników zbierane w związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w związku z:
  1. udziałem w Konkursie w tym w szczególności w celu wydania Nagród i Nagrody Głównej i rozpatrywania ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. wyrażoną zgodą w celu promocji, reklamy i marketingu produktów Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. prawnie uzasadnionym interesem wynikającym z możliwości dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  1. obowiązkiem prawnym spoczywającym na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Konkursu, firmy kurierskie, doradcy prawni i podatkowi Organizatora Konkursu oraz właściwe organy administracji publicznej.
 6. Organizator oświadcza, że dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a w przypadku wyrażonej zgody do czasu jej odwołania w przypadku realizacji umowy przez okres wymagany przepisami prawa (np. podatkowego czy rachunkowego), jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu ma charakter dobrowolny, a podanie przez Uczestnika danych osobowych wymaganych do udziału w Konkursie jest niezbędne, aby uczestniczyć w Konkursie oraz otrzymać Nagrodę lub Nagrodę Główną.
 8. Udzielenie zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym ma charakter dobrowolny.
 9. Organizator oświadcza, że dane Uczestników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Prawa osób, których dane przetwarza Administrator danych osobowych w zgodzie z RODO:
  1. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne a także prawo do ich usunięcia;
  1. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych;
  1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Administrator danych osobowych deklaruje, że wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Konkursu. Zmiana Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga dokumentowego powiadomienia Uczestnika o treści dokonanych zmian w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które powinno zostać wysłane na adres Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie, przy czym poinformuje o zakończeniu Konkursu z wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni.
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Regulamin nie zostałby wydany.
 7. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 27 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji promocyjnej ,,DELHANowska DRAPANKA”