1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin ( dalej: „Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób przeprowadzenia konkursu na portalu facebook.com (dalej: „Facebook”) pod nazwą profilu DELHAN .

1.2. Organizatorem konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Chlebowa, 4/8, 61-003 Poznań, pod numerem KRS 0000912542 (REGON 389580332, NIP 6972382742, kapitał zakładowy 50.000 zł) (dalej: „Organizator”)

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, przeprowadzany, wspierany, popierany ani sponsorowany przez Facebook ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności przez każdego z uczestników Konkursu. Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.

1.5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony profilowej DELHAN na portalu Facebook (dalej: „Fanpage”).

  1. Uczestnictwo w konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria:
2.1.1. pełnoletniość w rozumieniu prawa polskiego;
2.1.2. pełna zdolność do czynności prawnych;
2.1.3. status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
2.1.4. posiadanie warunków technicznych umożliwiających udział w Konkursie tj. posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook oraz urządzenia z dostępem do Internetu pozwalającego na korzystanie z funkcjonalności portalu Facebook;
2.1.5. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

2.3. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

2.3.1. akceptuje treść Regulaminu;
2.3.2. zwalnia w pełni Facebook z odpowiedzialności;
2.3.3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
2.3.4. spełnia kryteria, o których mowa w ust. 2.1 powyżej, z zastrzeżeniem pkt. 2.4.
2.4. W drodze wyjątku, możliwe jest uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej, która ukończyła 14 rok życia, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w Konkursie prawnego opiekuna takiej osoby.
2.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

  1. Warunki przeprowadzenia Konkursu

3.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą zamieszczenia przez Organizatora na Fanpage’u posta zawierającego ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu (dalej: „Ogłoszenie”).

3.2. Konkurs trwa od dnia 05.12.2023r. od momentu publikacji Ogłoszenia do dnia 19.12.2023r. Do godziny 23:59.

3.3. Celem wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien wykonać łącznie następujące czynności:
3.3.1. Polubienie Ogłoszenia;
3.3.2. Zamieszczenie komentarzu do Ogłoszenia (dalej: „Zadanie Konkursowe”) odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „jak motywujesz się do biegania”.

3.4. Celem uniknięcia wątpliwości, Uczestnicy nie są zobowiązani do udostępniania Ogłoszenia na swojej osi czasu, ani do oznaczania jakichkolwiek osób trzecich w Ogłoszeniu, ani do wykorzystywania jakichkolwiek innych narzędzi dostarczanych przez Facebook do informowania osób trzecich o Konkursie, czy też Organizatorze.

3.5. Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedno Zadanie Konkursowe.

3.6. Po upływie czasu trwania Konkursu określonego w pkt. 3.2. powyżej, komisja składająca się z 2 osób wybranych przez Organizatora wybierze, spośród wszystkich Zadań Konkursowych najlepszą odpowiedź uczestnika konkursu.

3.7. Ocena konkursowa, o której mowa w pkt. 3.6. zostanie dokonana w dniu 20.12.2023 roku.

3.8. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w komentarzu pod Ogłoszeniem (przez ogłoszenie autora najlepszego Zadania Konkursowego) oraz w formie relacji na portalu Facebook.

  1. Nagrody

4.1. Nagrodą w konkursie jest:

4.1.1. Pakiet startowy do XXXIX Biegu Sylwestrowego w Lesznie, który odbędzie się dnia 29.12.2023r. O godzinie 17:00.

4.2 Nagroda w Konkursie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

4.3 O wygraniu Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony także za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook, wiadomość ta będzie także zawierała warunki odbioru Nagrody.

4.4 Zwycięzca Konkursu w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości prywatnej o wygranej jest zobowiązany wysłać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres: jakub.heinze@delhan.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.5 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nieprzesłania przez zwycięzcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym powyżej, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi.

4.6 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.8 Zwycięzca, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody.

  1. Odpowiedzialność organizatora

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne od Organizatora, a mające wpływ na przebieg Konkursu.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem, Regulaminem lub regulaminem portalu Facebook zachowania Uczestników, w tym w szczególności za:
5.2.1. zamieszczanie przez Uczestników, w związku z Konkursem, treści niezrozumiałych lub o charakterze bezprawnym, w szczególności:
5.2.1.1. naruszających prawa jakichkolwiek osób trzecich;
5.2.1.2. nawołujących do nienawiści;
5.2.1.3. obraźliwych, sprzecznych z prawem i obyczajami, zwłaszcza zaś wulgaryzmów;
5.2.1.4. zawierających dane osobowe innych osób;
5.2.1.5. promujących systemy totalitarne;
5.2.1.6. reklamowe i marketingowe;
5.2.1.7. pornograficzne;
5.2.2. podejmowanie działań z wykorzystaniem konta osoby trzeciej lub konta fikcyjnego;
5.2.3. ingerowanie w działanie portalu Facebook w związku z Konkursem.

5.3. Naruszenie któregokolwiek postanowienia Regulaminu wyklucza danego Uczestnika z Konkursu, w tym pozbawia go prawa do nagrody.

  1. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie lub mailowo na adres lub adres e-mail Organizatora jakub.heinze@delhan.pl terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, jednak nie później niż do dnia 08.01.2024 roku.

6.2. Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Uczestnika niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy. Odpowiedź zostanie przesłana na adres lub adres e-mail, z którego nadano zgłoszenie reklamacyjne.

6.3. Rozstrzygnięcie Organizatora przekazane w odpowiedzi na złożoną reklamację będzie traktowane jako ostateczne rozstrzygnięcie zastrzeżeń co do przeprowadzenia Konkursu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie ograniczają przysługującego Uczestnikom prawa zgłoszenia się do organów powołanych do rozwiązywania sporów.

  1. Obowiązek informacyjny

7.1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: jakub.heinze@delhan.pl

7.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebook’u [DELHAN].

7.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów.

  1. Postanowienia końcowe

8.1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) – w szczególności wynik konkursu nie zależy w żadnym stopniu od przypadku, a przebieg Konkursu i wyłonienie zwycięzców nie zawiera żadnych elementów losowych.

8.2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.delhan.pl, w sposób zapewniający możliwość jego odtworzenie, pobranie i utrwalenie przez każdego Uczestnika.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin nie narusza jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przyznających konsumentom określone uprawienia i powinien być interpretowany wyłącznie w zgodzie z tymi przepisami.

8.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2023r.. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu do dnia rozpoczęcia Konkursu zgodnie z pkt. 3.2. Każda aktualizacja Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej wskazanej w pkt. 9.2.

Załącznik nr 1 do regulaminu  „Wygraj pakiet startowy XXXIX Biegu Sylwestrowego” (kliknij aby pobrać)