Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu pt. „Moja kulinarna przygoda”, organizowanego na portalu Facebook dalej jako „Konkurs”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu jest DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Budowlanych 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Chlebowa, 4/8, 61-003 Poznań, pod numerem KRS 0000912542 (REGON 389580332, NIP 6972382742, kapitał zakładowy 50.000 zł) (dalej „Organizator”).
2. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Facebook, na oficjalnym fanpage'u jednej z marek Organizatora dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/odelopl (dalej „Fanpage”).
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.08.2021 o godz. 13:00 i będzie trwać do dnia 05.09.2021 do godz 23:59.
4. Przez czas trwania Konkursu Organizator opublikuje w formie postu na Fanpage'u zadanie konkursowe dotyczące wstawienia zdjęcia wakacyjnej potrawy i napisania krótkiego opisu.
5. Organizator oświadcza, iż jako jedyny jest uprawiony do składania wszelkich oświadczeń oraz wyłonienia zwycięzców i doręczenia nagród w związku z organizacją Konkursu.
6. Fundatorem nagrody jest Organizator.
7. Nagrody wygrane w Konkursie zostaną doręczone zwycięzcom na podany przez nich w formularzu zgłoszeniowym adres.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, oferowany przez podmiot Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, ani z nim związany.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
1) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),
2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,
3) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,
4) ingerują w mechanizm działania Konkursu,
5) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 

1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zwani dalej „Uczestnikami”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby: członkowie zarządu, pracownicy Organizatora ani osoby im najbliższe. Za osoby najbliższe uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby znajdujące się w stosunku przysposobienia, jak również osoby będące pod opieką lub kuratelą członka zarządu lub pracownika Organizatora.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE


W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi skorzystać z komputera lub z innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, a także posiadać konto na Facebooku, zarejestrowane na podstawie własnych i autentycznych danych osobowych.

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) posiadanie konta na Facebooku zarejestrowanego na podstawie własnych i autentycznych danych osobowych Uczestnika,
  b) dodanie własnej fotografii odpowiadającej założeniom konkursu i napisanie krótkiego opisu związanego z opublikowanym zdjęciem w czasie trwania Konkursu.
  2. W przypadku wygrania nagrody, zwycięzca dodatkowo zobowiązany jest do prawidłowego (kompletne i czytelne) wypełnienia formularza zgłoszeniowego dołączonego do niniejszego Regulaminu oraz przesłanie go do Organizatora zgodnie z §6 ust. 5 poniżej.
  3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera czytelnie wpisane następujące informacje:
  a) dane osobowe Uczestnika Konkursu: Imię, Nazwisko oraz adres, pod który Organizator ma dostarczyć nagrodę;
  b) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika;
  c) datę i podpis Uczestnika.
  4. W terminie 7 dni roboczych (pon.-pt.) od daty zakończenia Konkursu, Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu, a następnie za pośrednictwem firmy kurierskiej doręczy nagrodę na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres zwycięzcy.

 

§ 5 KOMISJA KONKURSOWA

 

Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa składająca się z Pracowników Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem wszystkich zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

 

§ 6 ROZSTRZGNIĘCIE KONKURSU

 

1. Komisja dokona wyboru jednego najciekawszego zdjęcia oraz jednego najciekawszego opisu do załączonego zdjęcia zgłoszonego w Konkursie do nagrody.
2. W przypadku wykluczenia Zwycięzcy zgodnie z § 1 pkt 9 Regulaminu, Zwycięzcą zostaje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej.
3. Organizator Konkursu nabywa, z chwilą przyznania nagrody Zwycięzcy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi Zwycięzcy oraz prawa do dysponowania i wykonywania opracowań (redagowania) tej odpowiedzi. Organizator z chwilą przyznania nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi Zwycięzcy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

§ 7 NAGRODA

 

1. Nagrodą w Konkursie przyznawaną za opublikowanie zdjęcia i krótkiego opisu jest nagroda w postaci bonu o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym www.delhan.pl. Nagradzane jednym bonem jest najlepsze zdjęcie i najlepszy opis. Nagrody przyznawane są niezależnie.
2. Jednemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda za opublikowanie własnej fotografii jedzenia lub napisania krótkiego opisu.
3. Nagroda w Konkursie nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
4. O wygranej nagrodzie zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej oraz komentarzem pod postem z opublikowanym zadaniem konkursowym.
5. Zwycięzca Konkursu w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości prywatnej o wygranej jest zobowiązany wysłać Organizatorowi za pomocą wiadomości e-mail na adres: daria.linka@delhan.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nieprzesłania przez zwycięzcę prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody Uczestnikowi.
7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o szczegółach dotyczących wykorzystania bonu o wartości 200 złotych w sklepie internetowym. Nagrody niewykorzystane po miesiącu ulegają przepadkowi.
9. Zwycięzca, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody. Zwycięzca nie będący osobą fizyczną ma obowiązek wskazać w formularzu zgłoszeniowym osobę, która w jego imieniu odbierze Nagrodę.
10. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące podatnikami podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody, stanowiących przychód z ich działalności gospodarczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie ubruttowiona i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody oraz z wartości należnego podatku zryczałtowanego (stanowiącego ok. 11,11% wartości przyznanych nagród). Uczestnicy przystępując do Konkursu automatycznie wyrażają w takim przypadku zgodę na potrącenie przez Organizatora Konkursu z wartości nagrody tejże kwoty podatku zryczałtowanego celem odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
12. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. W formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §4 ust. 2 zwycięzca Konkursu podaje swoje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody (tj. dane w celu odbioru Nagrody oraz dane wymagane do wysłania Nagrody - imię i nazwisko oraz adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przekazanie nagrody.
2. Każdy Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe Organizatorowi:
a) zgłaszając się do Konkursu: nazwa konta uczestnika na Facebooku.
b) zgłaszając reklamację: imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
3. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników.
Dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu - w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie”)
2) w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – np. w celu obsługi postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:
1) organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;
2) dane zwycięzcy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
3) inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika: do czasu cofnięcia zgody;
4) rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.
5. Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu jedynie w celach niezbędnych do jego realizacji, w szczególności na potrzeby przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail: daria.linka@delhan.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy prawa.
9. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
10. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
12. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daria.linka@delhan.pl w terminie 1 miesiąca od zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.delhan.pl, a także w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
5. Do regulaminu załączono: załącznik nr 1 – wzór formularza zgłoszeniowego.
6. Udział w Konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu Konkursu.
7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu odpowiedzi, które:• są obraźliwe;• nawołują do agresji;• obrażają osoby trzecie; • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; • przyczyniają się do łamania praw autorskich;• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; • propagują nadmierne spożywanie alkoholu; • zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje; • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; • zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy); • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Moja kulinarna przygoda”


Formularz zgłoszeniowy
1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu /Nazwa Uczestnika Konkursu wraz z oznaczeniem formy organizacyjno-prawnej:
............................................................................................................................................................................................... ........................................................................
Przystępuję do Konkursu jako:
□osoba fizyczna - konsument
□osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca podatnikiem podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
□jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność w formie spółki osobowej
2. Imię i nazwisko osoby fizycznej – konsumenta albo osoby reprezentującej Uczestnika Konkursu, upoważnionej do odbioru nagrody w imieniu Uczestnika Konkursu ...............................................................................
3. Adres Uczestnika: ................................................................................
4. Telefon kontaktowy: ........................................
5. Adres e-mail: .................................................

Deklaruję udział w Konkursie „Moja kulinarna przygoda” na zasadach określonych w regulaminie ww. Konkursu. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie powyżej danych osobowych przez DELHAN Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, adres: ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszmo, wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Oświadczam, że podałem moje dane osobowe dobrowolnie oraz jestem świadomy o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania.