REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1.

Celem działania Sklepu Internetowego DELHAN, zwanego dalej „SID”, działającego na zasadach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) jest sprzedaż towarów na podstawie umowy zawieranej na odległość – umowy zawieranej z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 2.

Usługi sprzedaży produktów przez „SID” realizowane są na podstawie zamówienia konsumenta zamieszczonego na stronie internetowej „SID” pod adresem: www.sklep.delhan.pl. Porozumiewanie się konsumenta ze sklepem internetowym DELHAN realizowane jest za pomocą poczty e-mailowej kierowanej na adres sklepu sklep@delhan.pl przez konsumenta korzystającego ze skrzynki internetowej. Pomocniczym sposobem porozumiewanie się z konsumentem jest wykorzystanie korespondencji pocztowej poleconej kierowanej na adres konsumenta i „SID”. Działalność „SID” zarejestrowana jest przez Prezydenta Miasta Leszna pod numerem 16796/2001.

 

§ 3.

Firmą „SID” jest „DELHAN” sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą w Lesznie pod adresem: ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno, NIP 697-238-27-42, Regon 389580332.

1. Adres pocztowy „SID” – „DELHAN” sp. z o.o., ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno

2. Adres poczty elektronicznej sklepu internetowego DELHAN: sklep@delhan.pl

3. Infolinia: 65 307 07 07 czynna w dniach: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00
Opłata za połączenie z infolinią zgodna z taryfą operatora.

4. Na wyżej wskazany adres, pocztowy lub e-mailowy, można również składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu.

 

§ 4.

Ceny towarów uwidocznione w ofercie „SID” są cenami łącznymi, zawierającymi należny podatek VAT oraz koszt dostarczenia produktu do konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 

§ 5.

„SID” nie przewiduje stosowania środków porozumiewania się, których koszty są wyższe od kosztów normalnego porozumiewania się.

 

§ 6.

Za zamówione produkty zapłatę można dokonać w następujący sposób: w chwili otrzymania towaru, wpłata na konto, wysyłka za pobraniem, płatność kartą kredytową.Przy wpłacie na konto w tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu zaraz po złożeniu zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA , SPRZEDAŻ I WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 

§ 7.

1. Zamówienia przyjmowane są codziennie, całodobowo na stronie www.sklep.delhan.pl. Podstawowym warunkiem realizacji zamówień jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych adresowych oraz kontaktowych. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy „SID”, a klientem następuje w momencie przesłania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

2. Zapłata następuje w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez system automatycznych płatności PayU lub podczas dostarczenia towaru przez kuriera DPD. Przy tradycyjnej wpłacie na konto w tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu zaraz po złożeniu zamówienia.

3. Wszystkie podane ceny na stronie www.sklep.delhan.pl zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.

4. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura imienna lub VAT, który jest również podstawą do reklamacji.

5. Klient poprzez e-mail informowany jest o etapie realizacji swojego zamówienia. Każde zamówienie posiada trzy etapy realizacji:

1) Przyjęte – zamówienie wpłynęło,

2) Zaakceptowane – zamówienie zostało potwierdzone przez Opiekuna i przekazane do realizacji na magazyn (pakowanie, przekazanie do wysyłki),

3) Wysłane – zamówienie zostało wysłane do klienta.

6. Czas wysyłki zamówienia wynosi do 48h (nie licząc dni wolnych od pracy). W przypadku wyboru przez klienta innej formy płatności czas ten jest liczony od momentu wpływu środków pieniężnych na nasze konto. (lub po uzyskaniu informacji poprzez system PayU). Do czasu przygotowania towaru do wysyłki, należy doliczyć jeszcze czas potrzebny na dowóz towarów przez kuriera (zwykle 1-2 dni).

7. Zmian w zamówieniu klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do klienta.

8. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Sprzedaży DELHAN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@delhan.pl lub telefonicznie na numer infolinii 65 307 07 07 lub na nr kom. 781 019 019.

9. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana.

10. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inposrt na podstawie aktualnego cennika przewoźnika.

11. Opłata za przesyłkę wysłaną za pobraniem wręczana jest kurierowi przy odbiorze paczki.

12. Wszystkie koszty przesyłek podane są w formularzu przy składaniu zamówienia. W przypadku zakupu większej ilości produktów koszt uzależniony jest od ich wagi. Opiekun zamówienia, na podstawie cenników przewoźnika informuje klienta o ich wysokości.

13. Towar można również odebrać osobiście w dziale sprzedaży firmy DELHAN.

 

§ 8.

"SID" zastrzega sobie możliwość ewentualnego anulowania transakcji z uwagi na błąd niezamierzony.

 

TRYB I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

 

§ 9.

1.Zamówione produkty dostarczane są do konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i InPost w terminie: wysyłka do 48 godzin (dni robocze) oraz czas konieczny na przewiezienie przesyłki przez firmę kurierską (zwykle 1-2 dni).

2. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących wad sprzedawanych produktów obejmuje następująca procedura:

1) Na wszelkie produkty, z tytułu niezgodności towaru z umową, zakupione w „SID” udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

2) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) każdy klient również ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania. Natomiast klientom dokonującym zakupów w sklepie internetowym www.sklep.delhan.pl, firma DELHAN umożliwia odstąpić od zawartej umowy w terminie 30dni. Zwracany towar musi być pełnowartościowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub kserokopię faktury) oraz wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 2). Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu pełnowartościowego towaru „SID” zwróci kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu oraz doliczone wcześniej koszty przesyłki. Jeśli kupujący otrzymał fakturę VAT zobowiązany jest odesłać kserokopię faktury łącznie z oddawanym produktem – otrzyma wówczas fakturę korygującą. Kupujący zobowiązany jest podpisać kopię faktury korygującej i odesłać ją na adres „SID” (na koszt „SID”). W przypadku reklamacji należność zostanie przekazana na rachunek bankowy kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru przez sprzedającego (paragon). W przypadku wystawiania faktury korygującej zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni roboczych od otrzymania podpisanej korekty (kserokopia faktury VAT).
3) Wszystkie paczki z reklamacją prosimy odsyłać na adres siedziby „SID”. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

4) Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

5) W postępowaniu reklamacyjnym klient może żądać doprowadzenia rzeczy do stanu, w którym będzie ona zgodna z zawartą umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nową. Jeżeli jednak jest to niemożliwe bądź uciążliwe dla klienta (na przykład musiałby długo czekać na sprowadzenie drugiego egzemplarza z magazynu) – może on odstąpić od umowy (otrzymując zwrot pieniędzy) albo żądać obniżenia ceny.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§ 10.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem „SID”, może w terminie 30dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – załącznik nr 1).

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy przedstawiono w załączniku nr 2.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której „SID” wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając „SID” oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Jeżeli „SID” zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu;

2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

7. „SID” ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim „SID” przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. „SID” niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. „SID” dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. „SID” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do „SID” niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że „SID” zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem „SID” a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, „SID” jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem „SID” wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez „SID” lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z „SID”. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów, dostarczenia na życzenie kupującego, zakupionej rzeczy w inny niż najtańszy sposób, kosztów zwrotu rzeczy.

 

§ 11.

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą podlegają uzgodnieniu pomiędzy sklepem internetowym DELHAN i konsumentem.

 

OBOWIAZKI „SID”

 

§ 12.

„SID” zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad, sprawne technicznie, zgodne z przeznaczeniem produktów.

 

§ 13.

„SID” zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad, sprawne technicznie. W przypadku wystąpienia wady wynikającej z istoty produktu sklep internetowy udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt.

Gwarancja obejmuje w szczególności usunięcie wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenie rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi co najmniej dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

W okresie pogwarancyjnym „SID” na zapytanie konsumenta wskaże punkt świadczący usługi pogwarancyjne, o ile na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi takie będą świadczone.

 

POSTANIOWENIA DODATKOWE

 

§ 14.

„SID” dąży, aby swoją działalność prowadzić zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami postępowania, a w szczególności normami etycznymi i zawodowymi, przedsiębiorców, w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych wynikających z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2014 r. poz. 827).

 

§ 15.

Umowa zawarte pomiędzy Konsumentem i „SID” ma charakter jednorazowy. Zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na wybrany produkt/produkty i wygasa po upływie czasu, w którym Konsument może od umowy odstąpić. Pomimo wygaśnięcia umowy w mocy pozostają postanowienia gwarancyjne, określone w karcie gwarancyjnej, które obowiązują do końca terminu udzielonej gwarancji.

 

§ 16.

Zobowiązania konsumenta wygasają wraz z wygaśnięciem umowy. Nie dotyczy to zobowiązań dotyczących odroczonych terminów płatności za dostarczone produkty, o ile w drodze indywidualnych negocjacji takie terminy ustalono.

 

§ 17.

„SID” może przed wysłaniem zamówionych towarów dokonywać ich sprzedaży za uprzednią wpłata na konto „SID” ceny zamówionego produktu/produktów.

 

§ 18.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) dane osobowe umieszczone w bazie danych www.sklep.delhan.pl są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

POSTANIOWENIA KOŃCOWE

 

§ 19.

Ewentualne spory pomiędzy „SID” i konsumentem wynikłe z realizacji umowy sprzedaży na odległość będą rozpatrywały sądy powszechne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego. Konsumentem ma ponadto możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporu, w tym Reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w drodze mediacji lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 20.

1. Postanowienia, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie sklepu internetowego DELHAN stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

2. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Firma DELHAN i sklep www.sklep.delhan.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu po wcześniejszym ogłoszeniu tego na stronie głównej sklepu: www.sklep.delhan.pl.

 

§ 21.

W pozostałych sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie „SID” mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 22.

1. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.

2. Korzystanie ze „SID” www.sklep.delhan.pl oznacza akceptację regulaminu.

3. Firma DELHAN posiada prawa dla zawartych na stronie zdjęć oraz opisów produktów i nie wyraża zgody na ich użytkowanie bez pisemnej zgody.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Firma „DELHAN sp. z o.o.”, ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno, sklep@delhan.pl 65 307 07 07, połączenia z tel. kom. 781 019 019 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

DOKUMENTY DO POBRANIA: