Dotacja na kapitał obrotowy z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

  • OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla DELHAN Artur Szyszka w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

  • CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa DELHAN Artur Szyszka.

  • PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa DELHAN Artur Szyszka w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.

  • WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 244 271,37 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 244 271,37 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała DELHAN Artur Szyszka dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 244 271,37 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

  • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 244 271,37 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100).